SEZNAM

 

Číslo
Název kurzu
Částka
9 Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u žáků MŠ,ZŠ 1000
13 Úraz ve škole - příčiny, důsledky a řešení  950
18 Problematika výuky cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení  1000
19 Specifické poruchy učení a chování (SPU) - základní kurz  1000
20 Specifické poruchy učení a chování (SPU) - základní kurz  1000
21 Jak zvládnout dyskalkulii - specifickou poruchu matematických schopností  1100
22 Teoretická východiska jednotlivých metod čtení  1000
26 Alternativní formy práce se třídou a skupinou 1500
27 Co je to, když se řekne psychologické vyšetření 950
28 Komunikační dovednosti 950
33 Školní klima a preventivní programy bezpečné školy 950
41 Jak zlepšit psychickou odolnost u předškolních dětí 1500
46 Taneční hry s písničkami se zaměřením na roční období 950
47 Jóga pro děti - 5 Tibeťanů 950
48 Adaptace cizinců na české prostředí a především školu 950
49 Druhá světová válka a vojenské hřbitovy v Praze 950
50 Lidová pohádka v koloběhu roku a její využití v MŠ, ŠD a ZŠ 950
51 Vlastivědné vycházky Prahou 950
52 Cestou do Evropské unie - didaktická hra 950
53 Tvůrčí psaní pro učitele 1800
54 Jak vést reedukační skupiny pro žáky ZŠ s SPU 1350
55 Co ovlivňuje přístup dítěte k odlišnosti druhého? 1300
56 Ochrana dětí před úrazy včetně ochrany před útoky psů 950
57 Rozmanitost a jednota světové kultury ve výtvarném umění 2500
58 Jak může škola a učitelé pomoci při rozpoznávání domácíhjo násilí. 950
59 Rétorika 950
60 Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? 1000
61 Proč dítě v mateřské škole nezvládá klíčové kompetence? 1000
62 Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku 950
63 Od hlavy až k patě v pohybu - jak vnímat a ovládat své tělo 950
64 Slovní hodnocení, otázky kvalitního posuzování žáků 950
65 Skupinová práce na projektu, výstavba pracovního týmu 1300
66 Autogenní trénink 1300
67 Jak nepřehlédnout oční vadu u dětí v MŠ a ZŠ 950
68 Jak pracovat se včeličkou 950
69 Příprava na setkání s agresívními dětmi v teorii a praxi 950
70a Zvířátka a řemesla v písni, tanci ve hře a v pohádce I. 950
70b Zvířátka a řemesla v písni, tanci ve hře a v pohádce II. 950
71 Zvířátka v písni, tanci, ve hře a v pohádce 950
72 Objevuje se šikana u předskolních dětí a dětí mladšího věku? 1000
73 Lidové tance, tance jiných národů a country tance pro děti 950
74 Metodická pomoc učitelkám MŠ při práci s dětmi - cizinci 950
75 Moderní korálková technika a kreativná práce s drátem 950
76 Tradiční hračka z textilu 950
79 Hrajeme si s pohádkamí - pohádka jako východisko pro hru 1500
80 Učíme se hrou - námětová a dramatická hra v MŠ 1500
81 Hra pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj 1500
82 Výtvarné téma a jeho rozvíjení v MŠ a v nižších ročnících ZŠ 950
83 Pes jako zdroj nových podnětů pro děti 950
84 Individuální výchovně vzdělávací plán jako pomoc učitelům 950
85 Čteme dětem, pracujeme s knížkou 950
86 Základy keramiky pro učitelky MŠ 1000
103 Jak vést efektivní rozhovor s rodiči 950

126

Evaluace v mateřské škole 950