Seznam kurzů

Seznam kurzů 

Číslo
Název kurzu
Částka
1 Malé balanční míče pro zdravý vývoj dětí v MŠ a ZŠ 500
2 Malé balanční míče pro zdravý vývoj dětí v MŠ a ZŠ 500
3 Je cvičení na velkých balančních míčích přínosné pro základní školu?  500
4 Rozbor grafického projevu učitelů jako zdroj sebeopoznání  1400
5 Asertivita jako způsob efektivní komunikace  1000
6 Život v pohádce, pohádka v životě  500
7 Seznámení s relaxačními technikami  1000
8 Neklidné dítě v MŠ a projevy, příčiny a pomoc  1100
9 Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u žáků MŠ,ZŠ 1000
10 Je dětské písmo obrazem osobnosti dítěte?  1000
11 Jak zvládnout učení  700
12 Jak zajistit bezpečnost žáků při školních a mimoškolních akcích  600
13 Úraz ve škole - příčiny, důsledky a řešení  600
14 Kurz zrušen 0
15 Základy speciální pedagogiky pro učitele všech typů integrovaných žáků  600
16 Vzdělávací programy pro žáky s mentálním postižením  600
17 Spolupráce rodiny a školy u dětí ADHD, SPU a jinými edukativními potřebami  700
18 Problematika výuky cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení  800
19 Specifické poruchy učení a chování (SPU) - základní kurz  800
20 Specifické poruchy učení a chování (SPU) - základní kurz  800
21 Jak zvládnout dyskalkulii - specifickou poruchu matematických schopností  800
22 Teoretická východiska jednotlivých metod čtení  800
23 Trampoling - netradiční metoda v systému rozvoje jedinců s poruchami učení  400
24 Relaxační dopoledne s Čavanou 800
25 Rozvoj paměti 700
26 Alternativní formy práce se třídou a skupinou 1500
27 Co je to, když se řekne psychologické vyšetření 800
28 Komunikační dovednosti 1400
29 Učitel ve stresu 800
30 Dopravní výchova pro učitele 1. stupně ZŠ 500
31 Hry pro rozvoj hudebnosti dětí 850
32 Pohybové a taneční hry 800
33 Školní klima a preventivní programy bezpečné školy 700
34 Jak se věnovat sociální a osobnostní výchově v rámci školního vzdělávacího pg. 700
35 Kariérové poradenství u žáků základních a středních škol 700
36 Obrázkový test profesní orientace 900
37 Hodnocení žáka ve škole 800
38 Šikana u školní mládeže 1000
39 Agrese a kriminalita u školní mládeže 1000
40 Co nebylo v učebnicích dějepisu současných učitelů 500
41 Jak zlepšit psychickou odolnost u předškolních dětí 1500
42 Úvod do první pomoci při šikanování 1000
43 Současní autoři knih pro děti a mládež I. Stupeň ZŠ 500
44 Současní autoři knih pro děti a mládež II. Stupeň ZŠ 500
45 Základní taneční kroky lidových tanců 800
46 Taneční hry s písničkami se zaměřením na roční období 850
47 Jóga pro děti - 5 Tibeťanů 800
48 Adaptace cizinců na české prostředí a především školu 800
49 Druhá světová válka a vojenské hřbitovy v Praze 500
50 Lidová pohádka v koloběhu roku a její využití v MŠ, ŠD a ZŠ 800
51 Vlastivědné vycházky Prahou 500
52 Cestou do Evropské unie - didaktická hra 500
53 Tvůrčí psaní pro učitele 1800
54 Jak vést reedukační skupiny pro žáky ZŠ s SPU 1350
55 Co ovlivňuje přístup dítěte k odlišnosti druhého? 1300
56 Ochrana dětí před úrazy včetně ochrany před útoky psů 800
57 Rozmanitost a jednota světové kultury ve výtvarném umění 2500
58 Jak může škola a učitelé pomoci při rozpoznávání domácíhjo násilí. 800
59 Rétorika 800
60 Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? 900
61 Proč dítě v mateřské škole nezvládá klíčové kompetence? 900
62 Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku 900
63 Od hlavy až k patě v pohybu - jak vnímat a ovládat své tělo 800
64 Slovní hodnocení, otázky kvalitního posuzování žáků 800
65 Skupinová práce na projektu, výstavba pracovního týmu 1300
66 Autogenní trénink 1300
67 Jak nepřehlédnout oční vadu u dětí v MŠ a ZŠ 600
68 Jak pracovat se včeličkou 400
69 Příprava na setkání s agresívními dětmi v teorii a praxi 800
70a Zvířátka a řemesla v písni, tanci ve hře a v pohádce I. 700
70b Zvířátka a řemesla v písni, tanci ve hře a v pohádce II. 700
71 Zvířátka v písni, tanci, ve hře a v pohádce 700
72 Objevuje se šikana u předskolních dětí a dětí mladšího věku? 700
73 Lidové tance, tance jiných národů a country tance pro děti 700
74 Metodická pomoc učitelkám MŠ při práci s dětmi - cizinci 800
75 Moderní korálková technika a kreativná práce s drátem 800
76 Tradiční hračka z textilu 800
78 Barvy známé neznámé 1400
79 Hrajeme si s pohádkamí - pohádka jako východisko pro hru 1400
80 Učíme se hrou - námětová a dramatická hra v MŠ 1400
81 Hra pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj 1400
82 Výtvarné téma a jeho rozvíjení v MŠ a v nižších ročnících ZŠ 800
83 Pes jako zdroj nových podnětů pro děti 850
84 Individuální výchovně vzdělávací plán jako pomoc učitelům 700
85 Čteme dětem, pracujeme s knížkou 800
86 Základy keramiky pro učitelky MŠ 1000
103 Jak vést efektivní rozhovor s rodiči 800