Jak poznat a diagnostikovat nadané dítě v MŠ a na počátku školní docházky (seminář) č. 101

Obsah:

    Obsahem akce je seznámit účastníky semináře s novinkami v péči o nadané děti předškolního a mladšího školního věku. V předškolním věku se zakládá osobnost a rozvíjí se intelekt. Rozumové schopnosti dětí se nejrychleji rozvíjejí v útlém a předškolním věku. Podnětnost prostředí a způsob výchovy významně ovlivňují rozvoj osobnosti dítěte, jeho zvídavost i pozdější školní úspěšnost. V současné době nastávají změny ve vzdělávání a začíná se věnovat pozornost péči o nadané. Ta je zakotvena v legislativě i rámcových a školních vzdělávacích programech. Ač je důraz kladem zejména na školní věk, velmi důležitým obdobím pro rozvoj intelektu a osobnosti je útlý a předškolní věk dítěte. Účastnice semináře budou seznámeny s charakteristikami nadaných dětí a jejich nejčastějšími problémy v tomto vývojovém období. S pomocí kazuistik porovnají své znalosti o vývoji dětí s netypickými projevy dětí mimořádně nadaných. • Péče o nadané ve světě a její smysl. • Charakteristiky nadaných dětí předškolního věku. • Problémy nadaných předškoláků. • Nerovnoměrný vývoj. • Osvědčené způsoby práce s nadanými. • Jakou MŠ hledají rodiče nadaných? • Nadaní a RVP. • Kde hledat další informace, radu a pomoc.

 

Cíl:

    Cílem semináře je seznámit účastníky, zejména učitelky MŠ, se základními charakteristikami nadaných, jejich typickými projevy a některými způsoby práce s nimi. Naučit je hledat projevy nadání i u dětí, které obvykle zůstávají nepoznány. Zájem odborníků v oblasti péče o nadané se v současné době zaměřuje na stále nižší věkové kategorie – od nedávných 8 – 12 let na 3 – 4 leté předškoláky. Kvalitní a informovaný přístup k těmto dětem je potřebný pro přiměřenou péči o mimořádně nadané, kteří často mívají v mateřských školách problémy. Získané informace lze většinou aplikovat na práci se všemi dětmi.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor: PhDr. Eva Vondráková

Počet účastníků:

 

 

Určeno pro:Učitelky MŠ a ZŠ.