Problematika výuky cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení (seminář) č. 19

Obsah:

    Příčiny SPU, projevy, průvodní obtíže. Projevy SPU při osvojování cizího jazyka. Psychické zvláštnosti dětí se SPU. Náměty pro práci s dětmi se SPU v běžné hodině. Hodnocení a klasifikace. Pomůcky pro výuku cizích jazyků. Významní jedinci s dyslexií, kasuistiky.

 

 Cíl:

    Poznat specifické projevy poruch učení a jejich vliv na proces osvojování cizích jazyků. Možnosti práce s těmito žáky. Náměty pro praxi.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor:

Počet účastníků: 15

 

Určeno pro:ZŠ

    učitelé speciálních škol

    učitelé 1.stupně ZŠ