Specifické poruchy učení a chování (SPU)- základní kurz (seminář) č. 20

Obsah:

    Základní pojmy, definice, historie péče. Symptomatika SPU, příčiny SPU. Právní normy a organizace péče. Diagnostika SPU a chování v běžné třídě. Metody rozvíjení psychických funkcí, které proces osvojování čtení, psaní a počítání ovlivňují (zraková a sluchová percepce, pravolevá a prostorová orientace aj.). Terapeutické metody pro práci s dětmi s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. Hodnocení a klasifikace, spolupráce s rodiči. Tvorba individuálních vzdělávacích programů. Pomůcky pro diagnostiku a reedukaci SPU. Stavba reedukační hodiny. Příprava individuálních vzdělávacích programů.

  

Cíl:

    Osvojení základních poznatků z teorie a praxe specifických poruch učení a chování, osvojení pedagogické diagnostiky a následné reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie.

 

Počet hodin: 12 hodin

Lektor:

Počet účastníků: 15

Určeno pro:

    učitelé speciálních škol

    učitelé 1.stupně ZŠ

    výchovní poradci