Jak zvládnout dyskalkulii - specifickou poruchu matematických schopností (seminář) č. 21

Obsah:

    Dyskalkulie jako jedna ze specifických poruch učení. Příčiny a projevy dyskalkulie. Diagnostika v běžné třídě a na specializovaném pracovišti. Vývoj matematických dovedností. Reedukace dyskalkulie. Hodnocení a klasifikace. Příprava individuálních vzdělávacích plánů.

 

Cíl:

    Seznámení se základními poznatky o příčinách a projevech dyskalkulie. Osvojení základních postupů pedagogické diagnostiky a reedukace.

 

Počet hodin: 6 hodin

Lektor:

Počet účastníků: 15

    učitelé speciálních škol

    učitelé 1.stupně ZŠ

    výchovní poradci