Nebojme se společného vzdělávání (Úvod do inkluzívního vzdělávání) č. 139

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

Semináře bude věnován zásadám spolupráce s učiteli a rodiči začleněného žáka, metodám a formě podpory poskytované žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, organizaci práce a podpoře vrstevnických vztahů ve třídě, kde se žák s SVP vzdělává a náplni práce asistenta pedagoga. Dále se seznámí s možnými obtížemi práce s různorodým kolektivem dětí včetně doporučení jak jim čelit.

Téma rovněž zahrnuje informace o právním rámci inkluzívního vzdělávání.

Seminář je zaměřen na získání přehledu o zásadách týmové spolupráce s důrazem na spolupráci učitele a asistenta pedagoga. 

Výklad bude doplněn promítnutím metodického materiálu

Cílem semináře je pomoci pedagogickým pracovníkům, učitelům jak spolupracovat s  asistenty pedagoga, porozumět významu a důležitosti společného vzdělávání a předat jim zkušenosti získané v praxi při podpoře začleňování dětí s SVP do běžných škol. 

 

 

 

Počet hodin: 6

Lektorka: Mgr. Iva Uzlová

Počet účastníků: 15

Cena: 1100.- Kč