Začlenění dítěte se zdravotním postižením do MŠ č. 138

Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:

Obsah semináře vychází z předpokladu, že přirozenou potřebou každého dítěte je kontakt s vrstevníky. Mezi nimi, při společných hrách, získává základní sociální návyky a dovednosti. Vhodným a podnětným prostředím pro setkávání dětí s postižením s vrstevníky bez postižení může být běžná mateřská škola.

Účastnice semináře se seznámí s možnostmi začlenění dítěte se znevýhodněním podle typu a stupně jeho postižení. Úspěch či neúspěch celého procesu závisí na celé řadě okolností, kterými je zejména připravenost školy na přijetí dítěte s postižením, personální zajištění, spolupráce s rodiči dítěte a s odbornými pracovišti, sestavení funkčního IVP, zajištění asistenta pedagoga a jeho spolupráce s učitelkou, úprava prostředí atd. Důležitá je i práce s celým kolektivem dětí.

Součástí semináře bude diskuze a možnost konzultovat konkrétní dotazy.

Vzdělávacím cílem je, aby se účastnice seznámily s možnostmi začleňování dětí se zdravotním postižením do prostředí běžných mateřských škol, s možnostmi a limity práce s těmito dětmi a s formami práce s celou skupinou. Cílem je, aby učitelky získaly informace o sestavení IVP, o formách spolupráce s asistentem pedagoga a o spolupráci s rodiči.

 

Počet hodin: 6

Lektorka: Mgr. Iva Uzlová

Počet účestníků: 15